യൂണിറ്റിനെയും യൂണിറ്റിന് പൊതുവായ ആശയങ്ങളെയും സാമാന്യമായി ചർച്ച ചെയ്യുകയും ആമുഖമായി നൽകിയിരിക്കുന്ന സുഗതകുമാരിയുടെ നിങ്ങളെൻ ലോകത്തെ എന്തു ചെയ്തു എന്ന കവിതയുടെ വിശദ പഠനവും.

: Jayashree Sreenivasan
: 2020-06-21

Standard 9 Malayalam (BT Unit 1 Chapter 1 അടിസ്ഥാന പാഠാവലി - യൂണിറ്റ് 1 പൂക്കളൊക്കെയും വാക്കുകളാകുമ്പോൾ. Video part : 2

: Jayashree Sreenivasan
: 2020-06-21

Standard 9 Malayalam (BT) Unit 1 Chapter 1 Malayalam Medium പൂക്കളൊക്കെയും വാക്കുകളാകുമ്പോൾ

: Jayashree Sreenivasan
: 2020-06-21

Standard IX Malayalam (BT) Unit 1 Chapter 1 Malayalam Medium പൂക്കളൊക്കെയും വാക്കുകളാകുമ്പോൾ Video Part : 4

: Jayashree Sreenivasan
: 2020-06-21

Standard IX | Malayalam (BT) | Unit 1 | Chapter 1| Malayalam Medium പൂക്കളൊക്കെയും വാക്കുകളാകുമ്പോൾ Video part : 5

: Jayashree Sreenivasan
: 2020-06-21

Standard IX | Malayalam (BT) | Unit 1 | Chapter 2 | Malayalam Medium പൂക്കളൊക്കെയും വാക്കുകളാകുമ്പോൾ ഹരിതമോഹനം Video part : 6

: Jayashree Sreenivasan
: 2020-06-21

Standard IX Malayalam (BT) Unit I Malayalam Medium Chapter 2 ഹരിതമോഹനം പൂക്കളൊക്കെയും വാക്കുകളാകുമ്പോ Video part : 7

: Jayashree Sreenivasan
: 2020-06-21

Standard IX | Malayalam (BT) | Unit 1 | Chapter 2 | Malayalam Medium പൂക്കളൊക്കെയും വാക്കുകളാകുമ്പോൾ ഹരിതമോഹനം Video part : 8

: Jayashree Sreenivasan
: 2020-06-21

Standard IX | Malayalam (BT) | Unit 1 | Chapter 2 | Malayalam Medium പൂക്കളൊക്കെയും വാക്കുകളാകുമ്പോൾ ഹരിതമോഹനം Video part : 9

: Jayashree Sreenivasan
: 2020-06-21
Our Supporters