യൂണിറ്റിനെയും യൂണിറ്റിന് പൊതുവായ ആശയങ്ങളെയും സാമാന്യമായി ചർച്ച ചെയ്യുകയും ആമുഖമായി നൽകിയിരിക്കുന്ന സുഗതകുമാരിയുടെ നിങ്ങളെൻ ലോകത്തെ എന്തു ചെയ്തു എന്ന കവിതയുടെ വിശദ പഠനവും.

: Jayashree Sreenivasan
: 2020-12-10

Standard 9 Malayalam (BT Unit 1 Chapter 1 അടിസ്ഥാന പാഠാവലി - യൂണിറ്റ് 1 പൂക്കളൊക്കെയും വാക്കുകളാകുമ്പോൾ. Video part : 2

: Jayashree Sreenivasan
: 2020-12-10

Standard 9 Malayalam (BT) Unit 1 Chapter 1 Malayalam Medium പൂക്കളൊക്കെയും വാക്കുകളാകുമ്പോൾ

: Jayashree Sreenivasan
: 2020-12-10

Standard IX Malayalam (BT) Unit 1 Chapter 1 Malayalam Medium പൂക്കളൊക്കെയും വാക്കുകളാകുമ്പോൾ Video Part : 4

: Jayashree Sreenivasan
: 2020-12-10

Standard IX | Malayalam (BT) | Unit 1 | Chapter 1| Malayalam Medium പൂക്കളൊക്കെയും വാക്കുകളാകുമ്പോൾ Video part : 5

: Jayashree Sreenivasan
: 2020-12-10

Standard IX, Malayalam, Unit 1, Chapter 3, കേരള പാഠാവലി, നിന്നെത്തേടുവതേതൊരു ഭാവന

: Jayashree Sreenivasan
: 2020-12-10

Standard IX, Malayalam, Unit 1, Chapter 1, കേരള പാഠാവലി, നിന്നെത്തേടുവതേതൊരു ഭാവന, സൗന്ദര്യലഹരി Part (1) ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ളയുടെ ബാഷ്പാഞ്‌ജലിയിലെ സൗന്ദര്യലഹരി ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ആദ്യ ക്ലാസ്.

: Jayashree Sreenivasan
: 2020-12-10

Standard IX, Malayalam, Unit 1, Chapter 1, കേരള പാഠാവലി, നിന്നെത്തേടുവതേതൊരു ഭാവന, സൗന്ദര്യലഹരി (Part 2) ചങ്ങമ്പുഴയുടെ സൗന്ദര്യലഹരി എന്ന കവിതയുടെ ചർച്ച തുടരുന്നു.

: Jayashree Sreenivasan
: 2020-12-10

Standard IX, Malayalam, Unit 1, Chapter 1, കേരള പാഠാവലി, നിന്നെത്തേടുവതേതൊരു ഭാവന, സൗന്ദര്യലഹരി part (3) ചങ്ങമ്പുഴക്കവിതയുടെ അവസാന ക്ലാസ് പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു.

: Jayashree Sreenivasan
: 2020-12-10
Our Supporters