പത്താം ക്ലാസ് Standard 10 Physics part 1 Chapter 2 Magnetic Effect of Electric Current വൈദ്യുത കാന്തിക ഫലം Malayalam Medium Video part 1

: Navya T P
: 2020-12-10

Standard 10 Physics Part1 Chapter 2 Magnetic Effect of Electric Current വൈദ്യുത കാന്തിക ഫലം Malayalam Medium Video part 2

: Navya T P
: 2020-12-10

Standard 10 Physics part-1 Chapter 1 Effects of Electric Current വൈദ്യുതപ്രവാഹത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ - Arrangement of Resistors in Circuits - Effective Resistance (പ്രതിരോധകങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം സർക്കീട്ടുകളിൽ - സഫലപ്രതിരോധം)

: Soorya M C
: 2020-12-10

Malayalam Medium Standard 10 Physics part 1 Chapter 2 Magnetic Effect of Electric Current വൈദ്യുത കാന്തിക ഫലം - Fleming's Left hand rule Motor principle

: Navya T P
: 2020-12-10

Standard 10 Physics part 1 Chapter 2 Magnetic Effect of Electric Current വൈദ്യുത കാന്തിക ഫലം Fleming's Left hand rule Motor principle

: Navya T P
: 2020-12-10
Our Supporters