ഭിന്നസംഖ്യ ഉൾപ്പെടുന്ന സമവാക്യ ജോഡികളുടെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ തന്നെയുള്ള ഉദാഹരണമാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത ലഘു വീഡിയോകളായാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിലെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ്

Video Rating :

Comments & Rating recieved so far
  • Dr Mukundan

    Teaching maths is very good.

Leave a Review

Our Supporters